Stadgar för kommitté astrid
Gällande fr o m 1 januari 2018

§ 1 Ändamål och syfte

Kommittén är en ideell opolitisk sammanslutning av hyresgäster i kvarteret Astrid, Malmö och ska arbeta i nära samverkan med Fastighets AB Beritsholm (Nedan kallad "Fastighetsägaren).

Kommitténs namn ska vara "Kommitté Astrid"

Kommittén ska fortlöpande och aktivt arbeta med trivselfrågor för kvarterets hyresgäster i syfte att tillgodose gemensamma intressen avseende boende. Frågor angående hyror och därmed sammanhängande uppgifter ingår inte i kommitténs uppgifter.

Kommittén ska utgöra en kommunikationskanal mellan hyresgästerna i kvarteret Astrid och Fastighetsägaren.

Kommittén ska informera Fastighetsägaren om hyresgästernas önskemål avseende förbättringar samt om eventuella missförhållande i såväl intern som extern miljö i kvarteret.

Kommittén ska i mån av intresse från hyresgästernas sida arrangera sammankomster av informativ och/eller social karaktär.

Kommittén ska arbeta ideellt. Inga arvoden ska utbetalas.

§ 2 Konstitution

Kommittén ska bestå av 7-9 ordinarie ledamöter, som väljs av årsmötet. Ledamöterna ska normalt väljas på 2 år, med hänsyn till kontinuiteten. Om en helt ny kommitté väljs ska mandattiden för cirka hälften av ledamöterna vara 1 år.

De ordinarie ledamöterna kan, under löpande verksamhetsår, adjungera andra boende till kommittén för särskilda uppgifter eller speciella tillfällen. Endast ordinarie ledamöter har dock rösträtt vid kommitténs möten.

Inom kommittén bör följande uppdrag finnas:
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
En eller flera verksamhetsansvariga

Konstituering ska ske inom 3 veckor efter årsmötet.

§ 3 Verksamhetsår

Kommitténs verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska genomföras senast i mars månad, efterföljande år.
Extra årsmöte kan hållas när kommittén finner skäl till det.
På årsmöte har varje lägenhet en röst. Bor flera hyresgäster i samma lägenhet har man alltså bara en röst. Fullmakt eller ombudsröstning godkänns ej.

§ 5 Valberedning

Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning för tiden fram till nästa årsmöte. Årsmötet väljer själva hur många som ska väljas.
Valberedningen ska föreslå kandidater till de val som ska förrättes på årsmötet.

§ 6 Ekonomi

Kommittén erhåller årsvis anslag från Fastighetsägaren, efter inlämnat budgetförslag, varför ingen medlemsavgift uttages. Dessutom får kommittén disponera överskott från uthyrning av gästlägenheten.

Ekonomiredovisning till Fastighetsägaren ske normalt 2 gånger per år.

Kommittén kan dock besluta att ta ut en avgift av deltagarna i vissa kontnadskrävande aktiviteter.

§ 7 Protokoll

Årsmötesordförande ska se till att det förs protokoll vid årsmötet. Senast 3 veckor efter årsmötet ska det justerade protokollet sättas upp på kommitténs anslagstavlor och läggas in på kvarterets hemsida.

Även vid kommitténs sammanträden ska det föras protokoll, som justeras av sekreterare och mötesordförande. Kommitténs protokoll är inte offentliga.

§ 8 Uteslutning av medlem i kommittén

Kommittén är vald att på Fastighetsägarens och hyresgästernas uppdrag sköta ett antal uppgifter. Kommittén är då tvungen att vidta åtgärder om någon medlem börjar skada arbetet. I första hand bör den naturligtvis tala med medlemmen. Om ingenting hjälper så kan man, vid ett särskilt möte där medlemmen har möjlighet att närvara, fatta beslut om uteslutning.

 

Rune Esbjörnsson
Kommittéordförande

Jörgen Sörum
Fastighets AB Beritsholm