Stadgar för kommitté astrid
Gällande fr o m 24 februari 2020

§ 1 Ändamål och syfte

Kommittén är en ideell opolitisk sammanslutning av hyresgäster i kvarteret Astrid, Malmö och ska arbeta i nära samverkan med Fastighets AB Beritsholm (Nedan kallad "Fastighetsägaren).

Kommitténs medlemmar omfattar samtliga boende i kvarteret Astrid. För medlemsskap finns inget ansökningsförfarande eller uteslutning. Namnet skall vara "Kommitté Astrid".

Astrids Kommittéstyrelse ska fortlöpande och aktivt arbeta med trivselfrågor för kvarterets hyresgäster i syfte att tillgodose gemensamma intressen avseende boende. Frågor angående hyror och därmed sammanhängande uppgifter ingår inte i kommitténs uppgifter.

Kommittéstyrelsen ska utgöra en kommunikationskanal mellan hyresgästerna i kvarteret Astrid och Fastighetsägaren.

Kommittéstyrelsen ska informera Fastighetsägaren om hyresgästernas önskemål avseende förbättringar samt om eventuella missförhållande i såväl intern som extern miljö i kvarteret.

Kommittéstyrelsen ska i mån av intresse från hyresgästernas sida arrangera sammankomster av informativ och/eller social karaktär.

Kommittéstyrelsen ska arbeta ideellt. Inga arvoden ska utbetalas.

§ 2 Konstitution

Kommittéstyrelsen ska bestå av 7-9 ordinarie ledamöter, som väljs av årsmötet. Ledamöterna ska normalt väljas på 2 år, med hänsyn till kontinuiteten. Om en helt ny kommitté väljs ska mandattiden för cirka hälften av ledamöterna vara 1 år.

De ordinarie ledamöterna kan, under löpande verksamhetsår, adjungera andra boende till kommittén för särskilda uppgifter eller vid speciella tillfällen. Endast ordinarie ledamöter har dock rösträtt vid kommitténs möten.

Inom kommittéstyrelsen bör följande uppdrag finnas:
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
En eller flera verksamhetsansvariga

Konstituering ska ske inom 3 veckor efter årsmötet.

§ 3 Verksamhetsår

Kommitténs verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska genomföras senast i mars månad, efterföljande år.
Extra årsmöte kan hållas när kommittéstyrelsen finner skäl till det.
På årsmöte har varje lägenhet en röst. Bor flera hyresgäster i samma lägenhet har man alltså bara en röst. Fullmakt eller ombudsröstning godkänns ej.

§ 5 Valberedning

Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning för tiden fram till nästa årsmöte. Årsmötet väljer själva hur många som ska väljas.
Valberedningen ska föreslå kandidater till de val som ska förrättes på årsmötet.

§ 6 Ekonomi

Kommittén erhåller årsvis anslag från Fastighetsägaren, efter inlämnat budgetförslag, varför ingen medlemsavgift uttages. Dessutom får kommittén disponera överskott från uthyrning av gästlägenheten.

Ekonomiredovisning till Fastighetsägaren ske normalt 2 gånger per år.

Kommittéstyrelsen kan dock besluta att ta ut en avgift av deltagarna i vissa kontnadskrävande aktiviteter.

§ 7 Företrädare gentemot bank

Årsmötet ska utse och namnge de medlemmar romska vara företrädare gentemot Swedbank AB och företagsanvändare av internetbanken under kommande året.

§ 8 Protokoll

Årsmötesordförande ska se till att det förs protokoll vid årsmötet. Senast 3 veckor efter årsmötet ska det justerade protokollet sättas upp på kommitténs anslagstavlor och läggas in på kvarterets hemsida.

Även vid kommittéstyrelsens sammanträden ska det föras protokoll, som justeras av sekreterare och mötesordförande. Kommittéstyrelsens protokoll är inte offentliga.

§ 8 Uteslutning av medlem i kommittéstyrelsen

Kommittéstyrelsen är vald att på Fastighetsägarens och hyresgästernas uppdrag sköta ett antal uppgifter. Kommittéstyrelsen är då tvungen att vidta åtgärder om någon medlem börjar skada arbetet. I första hand bör den naturligtvis tala med medlemmen. Om ingenting hjälper så kan man, vid ett särskilt möte där medlemmen har möjlighet att närvara, fatta beslut om uteslutning.

 

Birgitta Hagström
Kommitté Astrid

Jörgen Sörum
Fastighets AB Beritsholm