Kommittén är en ideell opolitisk sammanslutning av hyresgäster i kvarteret Astrid, Malmö och ska arbeta i nära samverkan med Fastighets AB Beritsholm (Nedan kallad "Fastighetsägaren).

Kommitténs namn ska vara "Kommitté Astrid"

Kommittén ska fortlöpande och aktivt arbeta med trivselfrågor för kvarterets hyresgäster i syfte att tillgodose gemensamma intressen avseende boende. Frågor angående hyror och därmed sammanhängande uppgifter ingår inte i kommitténs uppgifter.

Kommittén ska utgöra en kommunikationskanal mellan hyresgästerna i kvarteret Astrid och Fastighetsägaren.

Kommittén ska informera Fastighetsägaren om hyresgästernas önskemål avseende förbättringar samt om eventuella missförhållande i såväl intern som extern miljö i kvarteret.

Kommittén ska i mån av intresse från hyresgästernas sida arrangera sammankomster av informativ och/eller social karaktär.

Kommittén ska arbeta ideellt. Inga arvoden ska utbetalas.